Even wachten...

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Remezo B.V.

Artikel 1. Algemeen

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Remezo B.V..

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete zonnesystemen.

b Leverancier: Remezo B.V.

c Koper: een consument of een bedrijf dat een overeenkomst met Remezo B.V. heeft inzake de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan.

d Overeenkomst: de overeenkomst tussen Remezo B.V. en de koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Remezo B.V. zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende offerte door Remezo B.V. is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door Remezo B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van de ondertekende offerte aan de koper per mail medegedeeld.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Remezo B.V. , zijn voor risico van de Koper.

 

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de offerte van Remezo B.V. vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Remezo B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Ingeval toepassing van artikel

3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, binnen één week nadat Remezo B.V. kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De (af)levering van het product geschiedt op het door de koper aan leverancier opgegeven adres en wel binnen maximaal 4 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen.

4.2 Remezo B.V. zal de koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats door 100 % betaling van de factuur van Remezo B.V..

4.5 Wanneer na ondertekening van een offerte en voor (af)levering een product niet meer leverbaar is, behoudt Remezo B.V. zicht het recht voor, in samenspraak met koper een gelijkwaardig product (af) te leveren. Hierover zal Remezo B.V. een nieuwe offerte opstellen.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Voor de diensten en producten zoals vermeldt op de getekende offerte is geen aanbetaling nodig. De op de offerte vermelde betalingstermijn van 1 dag na werkend opleveren dient in acht genomen te worden.

5.2 Zolang het volledige bedrag van onze factuur niet in zijn geheel op de rekening van Remezo B.V. is bijgeschreven blijft het volledige systeem eigendom van Remezo B.V..

 

 Artikel 6. Montage/installatie

6.1 Het product wordt door Remezo B.V. geïnstalleerd op/in de woning en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product in/op de woning door de koper wordt uitgevoerd.

6.2 De koper is jegens Remezo B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Remezo B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.

b de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

6.3 De koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Remezo B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Remezo B.V. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Remezo B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.7 Dakpannen kunnen breken tijdens de installatie. U dient zelf zorgen te dragen voor voldoende reserve dakpannen. Schade in welke vorm dan ook van het niet kunnen vervangen van gescheurde of gebroken dakpannen is Remezo B.V. niet voor aansprakelijk.

Artikel 7. Garantie

7.1 Remezo B.V. garandeert de goede werking van het geleverde product.

7.2 Remezo B.V. garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het product voor een termijn van 12 maanden na oplevering worden verholpen, tenzij zij kan aantonen dat het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

 

7.3 In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de Klant, schade aan (delen van) de Producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de Producten.

Reparatie of vervanging van (delen van) de Producten leidt nooit tot verlenging van de fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing.

7.4 Product garantie: garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van ten minste 1 jaar.

7.5 mocht het zonnesysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgestreden of toekomstige verlies in opbrengst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Remezo B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen.

8.2 De aansprakelijkheid van Remezo B.V. ten opzichte van koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Remezo B.V. overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Remezo B.V. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Remezo B.V. te worden gemeld, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

8.5 Remezo B.V, is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving indien de monetaire opbrengst dan wel besparing lager wordt.

8.6 De BTW / Subsidie kan onder bepaalde voorwaarde en volgens actuele regelgeving worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Remezo biedt in dit kader een teruggaaf service. De klant verplicht zich bepaalde administratieve handelingen uit te voeren welke nodig zijn om de BTW/subsidie te regelen. De Daadwerkelijke toekenning hiervan wordt bepaald door de belastingdienst.

9.7  Remezo B.V. is niet aansprakelijk indien de omvormer zijn stroom niet terug kan leveren aan het net omdat de netbeheerder de spanning/het voltage te hoog heeft
ingesteld, bijvoorbeeld ver boven de 220 volt.
In dat geval dient de Klant zelf contact op te (laten) nemen met de desbetreffende
netbeheerder.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Remezo B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.